За Земята Лого

Новини

27.11.2017 / Общи новини, Разни

Покана за Общо събрание

28 декември в офиса на За Земята


Управителният съвет на |Екологично сдружение За Земята“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 28.12.2017 г. от 10:00 в офиса на сдружението на адрес гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ 11 Б,  партер, ап. 2  
при следния дневен ред:
1. Избор на Управителен Съвет.
2. Избор на нови членове на сдружението.
3. Приемане на финансов и описателен отчет на сдружението за 2016г.
4. Разни.
Всички членове и приятели на сдружението са поканени да присъстват.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 11 ч. на същата дата и място.

24.11.2017г.         
Управителен Съвет на ЕС За  Земята
София


 
© 2003-2018  zazemiata.org