За Земята Лого

Новини

31.07.2017 / Общи новини, Разни

Становище на Екологично сдружение За Земята относно законопроект за изменение на Закона за опазване на околната среда


В Народното събрание на Република България е постъпил законопроект 754-01-43 от
11/07/2017 (ЗИД), който предлага следните изменения в Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
i) Окончателност на решения на първоинстанционния съд по жалби срещу решения
на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, техни
разширения и изменения, които са определени като обекти с национално значение с
акт на Министерски съвет.
ii) Въвеждане на срок от шест месеца за разглеждане на посочените жалби и
произнасяне със съдебно решение. 1
Считаме, че предложените промени противоречат на правото на Европейския съюз (ЕС) и
международните актове, които представляват част от вътрешното законодателство на
Република България. Предложените промени ще ограничат възможността за съдебен
контрол върху актове на правителството по важни и мащабни проекти, които могат да имат
значително въздействие върху околната среда и здравето на населението. Ще се ограничи
възможността за прилагане на правото на опазване на околната среда в лицето на най-
ефективният инструмент за спазването на екологичните норми - оценката на въздействието
върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения. При изготвянето на ЗИД са
нарушени законоустановените процеси по извършване на ОВОС на проекти и обществено
обсъждане, което дава основателни съмнения относно легитимността на преследваните със
ЗИД цели.

Initiates file downloadВижте пълния текст на становището.


 
© 2003-2018  zazemiata.org